Ngân hàng NCB: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 3.90%, kỳ hạn 3 tháng: 4.10%, kỳ hạn 6 tháng là: 5.05%, kỳ hạn 9 tháng: 5.15%, kỳ hạn 12 tháng: 5.50%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 6.00%/năm.

Ngân hàng CBBANK: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 4.20%, kỳ hạn 3 tháng: 4.30%, kỳ hạn 6 tháng là: 5.10%, kỳ hạn 9 tháng: 5.20%, kỳ hạn 12 tháng: 5.40%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 5.50%/năm.

Ngân hàng NAMA BANK: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 2.90%, kỳ hạn 3 tháng: 3.40%, kỳ hạn 6 tháng là: 4.60%, kỳ hạn 9 tháng: 4.90%, kỳ hạn 12 tháng: 5.40%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 5.80%/năm.

Ngân hàng DONG A BANK: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 3.90%, kỳ hạn 3 tháng: 3.90%, kỳ hạn 6 tháng là: 4.90%, kỳ hạn 9 tháng: 5.10%, kỳ hạn 12 tháng: 5.40%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 5.60%/năm.

Ngân hàng VIETBANK: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 3.50%, kỳ hạn 3 tháng: 3.70%, kỳ hạn 6 tháng là: 4.90%, kỳ hạn 9 tháng: 5.00%, kỳ hạn 12 tháng: 5.30%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 5.80%/năm.

Ngân hàng BAOVIETBANK: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 3.50%, kỳ hạn 3 tháng: 3.85%, kỳ hạn 6 tháng là: 4.80%, kỳ hạn 9 tháng: 4.90%, kỳ hạn 12 tháng: 5.30%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 5.50%/năm.

Ngân hàng PGBANK: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 3.10%, kỳ hạn 3 tháng: 3.50%, kỳ hạn 6 tháng là: 4.50%, kỳ hạn 9 tháng: 4.70%, kỳ hạn 12 tháng: 5.20%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 5.40%/năm.

Ngân hàng VIET A BANK: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 3.40%, kỳ hạn 3 tháng: 3.50%, kỳ hạn 6 tháng là: 4.80%, kỳ hạn 9 tháng: 4.90%, kỳ hạn 12 tháng: 5.20%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 5.60%/năm.

Ngân hàng BAC A BANK: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 3.60%, kỳ hạn 3 tháng: 3.80%, kỳ hạn 6 tháng là: 4.90%, kỳ hạn 9 tháng: 5.00%, kỳ hạn 12 tháng: 5.20%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 5.60%/năm.

Ngân hàng BVBANK: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 3.65%, kỳ hạn 3 tháng: 3.75%, kỳ hạn 6 tháng là: 4.85%, kỳ hạn 9 tháng: 5.00%, kỳ hạn 12 tháng: 5.15%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 5.55%/năm.

Ngân hàng VPBANK: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 3.10%, kỳ hạn 3 tháng: 3.30%, kỳ hạn 6 tháng là: 4.40%, kỳ hạn 9 tháng: 4.40%, kỳ hạn 12 tháng: 5.10%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 5.20%/năm.

Ngân hàng OCEANBANK: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 3.10%, kỳ hạn 3 tháng: 3.30%, kỳ hạn 6 tháng là: 4.40%, kỳ hạn 9 tháng: 4.60%, kỳ hạn 12 tháng: 5.10%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 5.50%/năm.

Ngân hàng HDBANK: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 3.15%, kỳ hạn 3 tháng: 3.15%, kỳ hạn 6 tháng là: 4.80%, kỳ hạn 9 tháng: 4.60%, kỳ hạn 12 tháng: 5.00%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 5.90%/năm.

Ngân hàng SAIGONBANK: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 2.50%, kỳ hạn 3 tháng: 2.70%, kỳ hạn 6 tháng là: 3.90%, kỳ hạn 9 tháng: 4.10%, kỳ hạn 12 tháng: 5.00%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 5.40%/năm.

Ngân hàng LPBANK: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 2.60%, kỳ hạn 3 tháng: 2.70%, kỳ hạn 6 tháng là: 4.00%, kỳ hạn 9 tháng: 4.10%, kỳ hạn 12 tháng: 5.00%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 5.60%/năm.

Ngân hàng SACOMBANK: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 2.60%, kỳ hạn 3 tháng: 2.80%, kỳ hạn 6 tháng là: 4.20%, kỳ hạn 9 tháng: 4.50%, kỳ hạn 12 tháng: 5.00%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 5.60%/năm.

Ngân hàng SHB: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 2.90%, kỳ hạn 3 tháng: 3.30%, kỳ hạn 6 tháng là: 4.60%, kỳ hạn 9 tháng: 4.80%, kỳ hạn 12 tháng: 5.00%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 5.20%/năm.

Ngân hàng GPBANK: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 2.90%, kỳ hạn 3 tháng: 3.42%, kỳ hạn 6 tháng là: 4.75%, kỳ hạn 9 tháng: 4.90%, kỳ hạn 12 tháng: 4.95%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 5.05%/năm.

Ngân hàng EXIMBANK: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 3.20%, kỳ hạn 3 tháng: 3.50%, kỳ hạn 6 tháng là: 4.40%, kỳ hạn 9 tháng: 4.40%, kỳ hạn 12 tháng: 4.90%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 5.10%/năm.

Ngân hàng KIENLONGBANK: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 3.75%, kỳ hạn 3 tháng: 3.75%, kỳ hạn 6 tháng là: 4.60%, kỳ hạn 9 tháng: 4.80%, kỳ hạn 12 tháng: 4.90%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 5.40%/năm.

Ngân hàng OCB: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 3.00%, kỳ hạn 3 tháng: 3.20%, kỳ hạn 6 tháng là: 4.60%, kỳ hạn 9 tháng: 4.70%, kỳ hạn 12 tháng: 4.90%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 5.40%/năm.

Ngân hàng PVCOMBANK: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 2.85%, kỳ hạn 3 tháng: 2.85%, kỳ hạn 6 tháng là: 4.80%, kỳ hạn 9 tháng: 4.80%, kỳ hạn 12 tháng: 4.90%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 5.20%/năm.

Ngân hàng TPBANK: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 2.80%, kỳ hạn 3 tháng: 3.00%, kỳ hạn 6 tháng là: 4.00%, kỳ hạn 12 tháng: 4.80%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 5.00%/năm.

Ngân hàng VIETINBANK: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 1.90%, kỳ hạn 3 tháng: 2.20%, kỳ hạn 6 tháng là: 3.20%, kỳ hạn 9 tháng: 3.20%, kỳ hạn 12 tháng: 4.80%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 4.80%/năm.

Ngân hàng ACB: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 2.90%, kỳ hạn 3 tháng: 3.20%, kỳ hạn 6 tháng là: 3.90%, kỳ hạn 9 tháng: 4.20%, kỳ hạn 12 tháng: 4.80%,

Ngân hàng MB: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 2.60%, kỳ hạn 3 tháng: 2.90%, kỳ hạn 6 tháng là: 3.90%, kỳ hạn 9 tháng: 4.10%, kỳ hạn 12 tháng: 4.80%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 5.20%/năm.

Ngân hàng BIDV: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 2.00%, kỳ hạn 3 tháng: 2.30%, kỳ hạn 6 tháng là: 3.30%, kỳ hạn 9 tháng: 3.30%, kỳ hạn 12 tháng: 4.80%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 4.80%/năm.

Ngân hàng AGRIBANK: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 1.70%, kỳ hạn 3 tháng: 2.00%, kỳ hạn 6 tháng là: 3.20%, kỳ hạn 9 tháng: 3.20%, kỳ hạn 12 tháng: 4.80%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 4.80%/năm.

Ngân hàng SCB: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 1.75%, kỳ hạn 3 tháng: 2.05%, kỳ hạn 6 tháng là: 3.05%, kỳ hạn 9 tháng: 3.05%, kỳ hạn 12 tháng: 4.75%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 4.75%/năm.

Ngân hàng SEABANK: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 3.40%, kỳ hạn 3 tháng: 3.60%, kỳ hạn 6 tháng là: 4.15%, kỳ hạn 9 tháng: 4.30%, kỳ hạn 12 tháng: 4.75%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 5.00%/năm.

Ngân hàng TECHCOMBANK: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 2.75%, kỳ hạn 3 tháng: 3.15%, kỳ hạn 6 tháng là: 3.75%, kỳ hạn 9 tháng: 3.80%, kỳ hạn 12 tháng: 4.75%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 4.75%/năm.

Ngân hàng VIETCOMBANK: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 1.70%, kỳ hạn 3 tháng: 2.00%, kỳ hạn 6 tháng là: 3.00%, kỳ hạn 9 tháng: 3.00%, kỳ hạn 12 tháng: 4.70%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 4.70%/năm.

Ngân hàng ABBANK: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 3.15%, kỳ hạn 3 tháng: 3.35%, kỳ hạn 6 tháng là: 5.00%, kỳ hạn 9 tháng: 4.40%, kỳ hạn 12 tháng: 4.40%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 4.40%/năm.

Ngân hàng MSB: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 3.50%, kỳ hạn 3 tháng: 3.50%, kỳ hạn 6 tháng là: 3.90%, kỳ hạn 9 tháng: 3.90%, kỳ hạn 12 tháng: 4.30%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 4.30%/năm.

Ngân hàng VIB: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 3.20%, kỳ hạn 3 tháng: 3.40%, kỳ hạn 6 tháng là: 4.50%, kỳ hạn 9 tháng: 4.50%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 5.20%/năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *