Ngân hàng ABBANK: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 2.90%, kỳ hạn 3 tháng: 3.00%, kỳ hạn 6 tháng là: 4.70%, kỳ hạn 9 tháng: 4.10%, kỳ hạn 12 tháng: 5.20%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 4.10%/năm.

Ngân hàng ACB: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 2.50%, kỳ hạn 3 tháng: 2.90%, kỳ hạn 6 tháng là: 3.50%, kỳ hạn 9 tháng: 3.80%, kỳ hạn 12 tháng: 4.50%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 4.60%/năm.

Ngân hàng AGRIBANK: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 1.60%, kỳ hạn 3 tháng: 1.90%, kỳ hạn 6 tháng là: 3.00%, kỳ hạn 9 tháng: 3.00%, kỳ hạn 12 tháng: 4.70%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 4.70%/năm.

TOOL TÍNH LÃI SUẤT TIẾT KIỆM NGÂN HÀNG

Ngân hàng BAC A BANK: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 3.10%, kỳ hạn 3 tháng: 3.30%, kỳ hạn 6 tháng là: 4.60%, kỳ hạn 9 tháng: 4.70%, kỳ hạn 12 tháng: 5.40%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 5.50%/năm.

Ngân hàng BAOVIETBANK: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 3.00%, kỳ hạn 3 tháng: 3.25%, kỳ hạn 6 tháng là: 4.30%, kỳ hạn 9 tháng: 4.40%, kỳ hạn 12 tháng: 4.70%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 5.50%/năm.

Ngân hàng BIDV: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 2.00%, kỳ hạn 3 tháng: 2.30%, kỳ hạn 6 tháng là: 3.30%, kỳ hạn 9 tháng: 3.30%, kỳ hạn 12 tháng: 4.70%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 4.70%/năm.

Ngân hàng BVBANK: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 3.20%, kỳ hạn 3 tháng: 3.40%, kỳ hạn 6 tháng là: 4.70%, kỳ hạn 9 tháng: 4.60%, kỳ hạn 12 tháng: 5.30%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 5.50%/năm.

Ngân hàng CBBANK: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 3.40%, kỳ hạn 3 tháng: 3.60%, kỳ hạn 6 tháng là: 5.15%, kỳ hạn 9 tháng: 5.10%, kỳ hạn 12 tháng: 5.30%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 5.55%/năm.

Ngân hàng DONG A BANK: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 2.80%, kỳ hạn 3 tháng: 3.00%, kỳ hạn 6 tháng là: 4.00%, kỳ hạn 9 tháng: 4.20%, kỳ hạn 12 tháng: 4.50%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 4.70%/năm.

Ngân hàng EXIMBANK: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 3.10%, kỳ hạn 3 tháng: 3.40%, kỳ hạn 6 tháng là: 4.20%, kỳ hạn 9 tháng: 4.20%, kỳ hạn 12 tháng: 5.00%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 5.20%/năm.

Ngân hàng GPBANK: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 2.50%, kỳ hạn 3 tháng: 3.02%, kỳ hạn 6 tháng là: 4.35%, kỳ hạn 9 tháng: 4.60%, kỳ hạn 12 tháng: 5.15%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 5.25%/năm.

Ngân hàng HDBANK: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 3.25%, kỳ hạn 3 tháng: 3.25%, kỳ hạn 6 tháng là: 4.90%, kỳ hạn 9 tháng: 4.70%, kỳ hạn 12 tháng: 5.50%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 6.10%/năm.

Ngân hàng INDOVINA BANK: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 3.20%, kỳ hạn 3 tháng: 3.45%, kỳ hạn 6 tháng là: 4.40%, kỳ hạn 9 tháng: 4.45%, kỳ hạn 12 tháng: 5.20%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 5.40%/năm.

Ngân hàng KIENLONGBANK: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 3.00%, kỳ hạn 3 tháng: 3.00%, kỳ hạn 6 tháng là: 4.70%, kỳ hạn 9 tháng: 5.00%, kỳ hạn 12 tháng: 5.20%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 5.50%/năm.

Ngân hàng LPBANK: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 2.60%, kỳ hạn 3 tháng: 2.70%, kỳ hạn 6 tháng là: 4.00%, kỳ hạn 9 tháng: 4.10%, kỳ hạn 12 tháng: 5.00%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 5.60%/năm.

Ngân hàng MB: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 2.60%, kỳ hạn 3 tháng: 3.00%, kỳ hạn 6 tháng là: 3.90%, kỳ hạn 9 tháng: 4.00%, kỳ hạn 12 tháng: 4.80%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 4.70%/năm.

Ngân hàng MSB: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 3.50%, kỳ hạn 3 tháng: 3.50%, kỳ hạn 6 tháng là: 4.10%, kỳ hạn 9 tháng: 4.10%, kỳ hạn 12 tháng: 4.50%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 4.50%/năm.

Ngân hàng NAM A BANK: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 2.70%, kỳ hạn 3 tháng: 3.40%, kỳ hạn 6 tháng là: 4.30%, kỳ hạn 9 tháng: 4.70%, kỳ hạn 12 tháng: 5.10%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 5.50%/năm.

Ngân hàng NCB: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 3.40%, kỳ hạn 3 tháng: 3.70%, kỳ hạn 6 tháng là: 4.85%, kỳ hạn 9 tháng: 5.05%, kỳ hạn 12 tháng: 5.40%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 5.90%/năm.

Ngân hàng OCB: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 3.00%, kỳ hạn 3 tháng: 3.20%, kỳ hạn 6 tháng là: 4.60%, kỳ hạn 9 tháng: 4.70%, kỳ hạn 12 tháng: 4.90%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 5.40%/năm.

Ngân hàng OCEANBANK: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 2.90%, kỳ hạn 3 tháng: 3.20%, kỳ hạn 6 tháng là: 4.00%, kỳ hạn 9 tháng: 4.10%, kỳ hạn 12 tháng: 5.40%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 5.90%/năm.

Ngân hàng PGBANK: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 2.90%, kỳ hạn 3 tháng: 3.20%, kỳ hạn 6 tháng là: 4.20%, kỳ hạn 9 tháng: 4.20%, kỳ hạn 12 tháng: 5.00%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 5.20%/năm.

Ngân hàng PVCOMBANK: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 3.15%, kỳ hạn 3 tháng: 3.15%, kỳ hạn 6 tháng là: 4.30%, kỳ hạn 9 tháng: 4.30%, kỳ hạn 12 tháng: 4.80%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 5.30%/năm.

Ngân hàng SACOMBANK: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 2.70%, kỳ hạn 3 tháng: 3.20%, kỳ hạn 6 tháng là: 4.00%, kỳ hạn 9 tháng: 4.10%, kỳ hạn 12 tháng: 4.90%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 5.10%/năm.

Ngân hàng SAIGONBANK: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 2.30%, kỳ hạn 3 tháng: 2.50%, kỳ hạn 6 tháng là: 3.80%, kỳ hạn 9 tháng: 4.10%, kỳ hạn 12 tháng: 5.00%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 5.60%/năm.

Ngân hàng SCB: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 1.60%, kỳ hạn 3 tháng: 1.90%, kỳ hạn 6 tháng là: 2.90%, kỳ hạn 9 tháng: 2.90%, kỳ hạn 12 tháng: 3.70%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 3.90%/năm.

Ngân hàng SEABANK: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 2.70%, kỳ hạn 3 tháng: 2.90%, kỳ hạn 6 tháng là: 3.60%, kỳ hạn 9 tháng: 3.80%, kỳ hạn 12 tháng: 4.45%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 5.00%/năm.

Ngân hàng SHB: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 3.10%, kỳ hạn 3 tháng: 3.20%, kỳ hạn 6 tháng là: 4.50%, kỳ hạn 9 tháng: 4.60%, kỳ hạn 12 tháng: 5.00%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 5.30%/năm.

Ngân hàng TECHCOMBANK: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 2.75%, kỳ hạn 3 tháng: 3.05%, kỳ hạn 6 tháng là: 3.95%, kỳ hạn 9 tháng: 3.95%, kỳ hạn 12 tháng: 4.65%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 4.65%/năm.

Ngân hàng TPBANK: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 3.00%, kỳ hạn 3 tháng: 3.30%, kỳ hạn 6 tháng là: 4.20%, kỳ hạn 12 tháng: 4.90%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 5.30%/năm.

Ngân hàng VIB: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 2.80%, kỳ hạn 3 tháng: 3.10%, kỳ hạn 6 tháng là: 4.10%, kỳ hạn 9 tháng: 4.10%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 4.90%/năm.

Ngân hàng VIET A BANK: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 3.00%, kỳ hạn 3 tháng: 3.30%, kỳ hạn 6 tháng là: 4.50%, kỳ hạn 9 tháng: 4.50%, kỳ hạn 12 tháng: 5.00%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 5.30%/năm.

Ngân hàng VIETBANK: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 3.00%, kỳ hạn 3 tháng: 3.40%, kỳ hạn 6 tháng là: 4.60%, kỳ hạn 9 tháng: 4.60%, kỳ hạn 12 tháng: 5.20%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 5.80%/năm.

Ngân hàng VIETCOMBANK: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 1.60%, kỳ hạn 3 tháng: 1.90%, kỳ hạn 6 tháng là: 2.90%, kỳ hạn 9 tháng: 2.90%, kỳ hạn 12 tháng: 4.60%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 4.60%/năm.

Ngân hàng VIETINBANK: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 1.80%, kỳ hạn 3 tháng: 2.10%, kỳ hạn 6 tháng là: 3.10%, kỳ hạn 9 tháng: 3.10%, kỳ hạn 12 tháng: 4.70%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 4.70%/năm.

Ngân hàng VPBANK: Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 2.90%, kỳ hạn 3 tháng: 3.20%, kỳ hạn 6 tháng là: 4.40%, kỳ hạn 9 tháng: 4.40%, kỳ hạn 12 tháng: 5.00%, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 5.00%/năm.

Lãi suất mang tính chất tham khảo, liên hệ trực tiếp chi nhánh các ngân hàng để biết thêm thông tin cụ thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *